Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Drukuj

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie


Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.     
 • Data publikacji strony internetowej:

 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   

             

 •             nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
         

 •            

 •                 nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
         

 •            

 •                 nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej
         

 •            

 •                 brak zgodności ze standardem WCAG 2.1
         

 •        
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia: 

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:    

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Renata Kawa.

 • E-mail: pzd@strzyzow.un.pl

 • Telefon: 17 2761932Każdy ma prawo:     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie

 • Adres: ul. Łukasiewicza 33  38-100 Strzyżów

 • E-mail: pzd@strzyzow.un.pl

 • Telefon: 17 2761932


Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


1. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie znajduje się na parterze budynku przy ul. Łukasiewicza33. Wejście do budynku po kilkustopniowych schodach - 6 stopni schodowych, różnica wysokości wynosi 95 cm (ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu) - niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak podjazdu).
2. Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny.
3. W przypadku niemożności dotarcia interesanta (osoby niepełnosprawnej) do urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego w dogodny dla niego sposób.
4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
5. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
6. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego 
i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.