Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTYTUCJA

Drukuj

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie jest jednostką budżetową powołaną uchwałą nr V/33/99 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 24 marca 1999r.


Zakres zadań oraz organizację wewnętrzną PZD w Strzyżowie określa statut, stanowiący załącznik do powołanej uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie z 24 marca 1999r. z późniejszymi zmianami oraz regulamin organizacyjny nadany uchwałą nr 185/10 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 21 lipca 2010r.


Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi - zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Strzyżowskiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy
i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

 2. opracowywanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

 3. pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych,

 4. utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruchu i innych urządzeń związanych z drogą,

 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

 6. przygotowywanie    infrastruktury    drogowej    dla    potrzeb    obronnych    oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju,

 7. koordynacja robót w pasie drogowym,

 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

 9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

 10. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

 11. wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymania i zabezpieczających,

 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,

 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

 14. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni
  w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,


 17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami znajdującymi się
  w zarządzie jednostki,

 18. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach należących do zarządcy dróg.