Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Status PZD

Drukuj

Statut
Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zwany dalej "Zarządem Dróg" działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku D drogach publicznych (Dz, U. nr 14, poz. 60 z poźn. zm.),
 2. statutu Powiatu Strzyżowskiego,
 3. uchwały Rady Powiatu w Strzyżowie nr V/33/99 z dnia 24 marca 1999 r.
  niniejszego statutu.


§ 2

 1. Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną Powiatu Strzyżowskiego.
 2. Zarząd Dróg jest jednostką budżetową.
 3. Siedzibą Zarządu Dróg jest budynek położony w Strzyżowie przy ul. Łukasiewicza 33.
 4. Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu Strzyżowskiego.
 5. Zarząd Dróg działa na terenie obejmującym obszar Powiatu Strzyżowskiego.
 6. Zarząd Dróg wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych, w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

§ 3


Do zadań Zarządu Dróg należy w szczególności:

 1. opracowywane projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowywane projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienie funkcji inwestora w zakresie dróg powiatowych,
 4. utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruchu i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja, robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 10. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymania i zabezpieczających,
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 14. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 16. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 17. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
 18. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach  należących do zarządcy dróg.

 

Rozdział II
Organizacja Powiatowego Zarządu Dróg

§ 4

 1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
 2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu.
 3. Dyrektor kieruje działalnością Zarządu Dróg, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizacje zadań należących do zarządcy dróg.
 4. Starosta może upoważnić Dyrektora do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 5

 1. Organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.
 2. Zarząd Dróg używa pieczęci o następującej treści: "Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie"


Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
 2. Podstawę gospodarki finansowej jednostki jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiana postanowień niniejszego  statusu odbywa się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

Plik w formacie PDF (Portable Document Format). Do otwarcia plików należy użyć programu (.pdf) - Adobe Acrobat Reader 5.0 lub wyżej.

Załączniki

 • Ilość pobrań: 6